>

вторник, 5 март 2019 г.

ПОКАНА

                                                                    ПОКАНА
Каня ви да се съберем в четвъртък в 17,30 ч. в малката зала на хотел "Диана Палас" с цел :
1. Обсъждане на впечатленията от похода, който проведе г-жа Катя Тодорова от Боровец до Бакаджика с ученици на Националния празник 3 март.
2. Обсъждане мероприятия с деца.
3. Създаване на екип, който да работи по програми с насоченост екология и туризъм.
4. Реакцията на Движението относно безобразното изсичане на гората по пътя за Сливен до бившия паметник на Богиня Диана и обсъждане на следващи действия.
5. Други предложения и взимане на конкретни решения.


            ДО:
Административния ръководител на
            Районна Прокуратура,
                                                           Гр. Ямбол

Относно: Извършена незаконна сеч в подотдел 95 „т“ в землището на с. Дражево, общ. Тунджа

Уважаема госпожо Грънчарова,

Към 28 февруари 2019 г. констатирахме следните факти за извършената сеч в подотдел 95 „т“ в землището на село Дражево, община Тунджа:
1.      Издадено позволително № 0461735/04.10.2018 г. на фирма „Комодор“ ЕООД за санитарна сеч в подотдел 95 „т“, землище село Дражево, общ. Тунджа на площ 6,8 хектара с обем на дървесината 266 плътни m3 лежаща маса, Общинска горска територия /ОГТ/. По предписание на Регионална Дирекция по горите /РДГ/ гр. Сливен почистването на сечището е заложено да се извърши чрез унищожаване на вършината, както и стъблена маса с диматер над ? - не се чете в позволителното, а по позволително е записано почистването да се извърши чрез „събиране на отпадъците на купчини, при възможност изнасяне на отпадъците извън сечището и/или тяхното изгаряне“. На терена констатирахме, че не е спазен начинът на почистване на сечището по позволително, тъй като може да се закара на близкото, намиращо се на около 2 км Регионално депо за отпадъци и сепарираща инсталация. На места вършината е на купчини, а на места разхвърляна. Почистването на сечището в позволително № 0482215/25.01.2019 г. отново е посочено да се извърши чрез „разхвърляне на отпадъците по цялото сечище“. Има противоречие между двете позволителни за почистването на сечището, както и с предписанието на РДГ, гр. Сливен. Наличието на вършина в сечището е предпоставка за възникване на пожари през предстоящия летен сезон и разпространение на гъбни заболявания и насекомни вредители по оставащите здрави дървета.
2.      Издаденото тази година позволително № 0482215/25.01.2019г. е за площ 3 хектара, а трябва да е за 0,3 хектара.
3.      Установено е отсечени немаркирани дървета с диаметър над 14 см. В момента на проверката установихме приблизително 1 пространствен m3 отсечена дървесина, подреден на фигура без посиняване на дървесината, характерно за повредена дървесина от гъбни заболявания.
4.      Има няколко просеки, които не са ограничени с боя.
5.      Горепосочените т. 3 и т. 4 са показател за неосъществяван контрол от лицензирания лесовъд на фирмата изпълнител и от лицензирания лесовъд на общината. В Протокол за освидетелстване на сечище № 0467642/21.01.2019 г. е посочено, че провеждането на сечта и почистването на сечището е Незадоволително /т. 3/, а не са съставени актове за извършените нарушения /т. 4/ от Протокола.
6.      Неправилно маркиране в подотдела:
-          При по-голямата част на маркираните дървета не личи номера на марката и шестограма на маркиращия лесовъд;
-          Има само точка от спрей със синя боя в основата на пъна;
-          Има задялани дървета в основата без боя;
-          80% от наличната вършина е зелена, а маркирането е за санитарна сеч;
-          Има единични дървета със стари повреди, с опадали иглици, които не са маркирани за сеч.
7.      Изразяваме съмнение, че реално отсечената и транспортирана дървесина  от обекта е в много по-голямо количество от платената по Договор № 113/11.09.2018 г. към Община Тунджа. Затова настояваме за определяне на точното количество отсечена дървесина, преброявайки наличните пъни и техния диаметър.
8.      Има неточности в информационната табела за обекта, изразяващи се в номер на обекта.

На основание констатираните нередности да се извърши проверка на терен и на наличната документация, свързана с извършената сеч в подотдел 95 „т“ в землището на село Дражево, община Тунджа от компетентните органи и се потърси отговорност на виновните длъжностни лица.
Като жалбоподател моля, писмено да ни уведомите за резултатите от извършените проверки и потърсената отговорност.


С уважение,
                                                                                                                                                                                 Димитър Вълев Димитров
                                                                       Председател на УС на Сдружение
                                                                       „Движение с екологична насоченост“
Дата: 05.03.2019 г.              


понеделник, 11 февруари 2019 г.

        
ДО
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
Ямбол
                                                                                 

Относно: Съмнения за незаконна и нерегламентирана сеч

Уважаеми господин Прокурор,

За боровата гора по пътя за Сливен, където беше статуята на Богиня Диана, в кря на 2018 г. имаше Договор № 113/11.09.2018 г. между Ощина Тунджа и „Комодор“ ЕООД за санитарна сеч с прогнозно количество 266 куб.м. според маркировката на дърветата.
Разрешителното за сеч изтече на 31.12.2018 г. и голяма част от изсечените дървета бяха изнесени към тази дата.
В момента продължава поголовна сеч без да има закачена табелка на входа на гората. Огромно количество здрави дървета са повалени, много от които немаркирани, а изсъхналите остават непочистени. И само на днешна дата, 11.02.2019 г. се извозват около 300 куб.м. дърва.
По Договора за санитарна сеч, който е за 266 куб.м., са платени 6024,00 лв. без ДДС. Допълнителното количество кражба ли е? Със знанието на лесничея на Община Тунджа ли се изпълнява? И ако е така, защо е разрешено изсичането на такова голямо количество и унищожаването на гората? Ако е липса на контрол, това не прави Общината по-малко отговорна.
Тъй като на час се изсичат между 20 и 30 дървета, които са расли за около 50 години, моля, за Вашата спешна намеса да спрете сечта на гората докато се извърши проверката и по този начин да предотвратите унищожението на една от малкото останали гори в нашия край. И ако има виновни, те да бъдат санкционирани, за да не се допускат в бъдеще такива своеволия.

С уважение,


 


Дата: 11.02.2019 г.                                       Димитър Вълев Димитров
                                                                       Председател на УС на Сдружение
                                                                       „Движение с екологична насоченост“